BIO & CONTACT

Dante Daniel Hartl is a visual artist with postconceptual approach to the medium of classical painting, which he studies at studio of Jiří Černický and Michal Novotný at UMPRUM. Dante's art reflection is based on a wide spectrum of motives and indisputable courage to cross the conventions and boundaries of common habits. His works are made of carefully selected artefacts, such as taxidermy (animal heads) or temporary tattoos contained in chewing gums. When creating, he uses not only mimetic principles, but also external influences, such as leaving the work on rain.

The themes precisely rendered in his work blend freely with his own experience - a distinctive manuscript and confident expression complements the unexpectedly open documentation of his riotous nightlife on polaroid photographs. 

© Nultá generace festival


Dante Daniel Hartl je vizuální umělec s postkonceptuálním přístupem k médiu klasické malby, kterou studuje u Jiřího Černického a Michala Novotného na UMPRUM. Způsob Danteho umělecké reflexe stojí na široké škále tematických motivů a nesporné odvaze překračovat konvence i hranice běžného habitu. Svá díla tvoří z pečlivě selektovaných, již existujících artefaktů, jako jsou taxidermie (zvířecí hlavy) či jednorázová tetování obsažená ve žvýkačkách. Při tvorbě neužívá pouze mimetické principy, ale dotváří je vnějšími vlivy, například ponecháním na dešti.

Témata precizně ztvárněná v jeho díle se volně prolínají s jeho vlastními zkušenostmi – výrazný rukopis a sebejistý projev doplňuje nečekaně otevřeným dokumentováním svého hýřivého nočního života na polaroidové fotografie. 

© Nultá generace festival


1994 - birth

2014-2017 - Art & Design Institut (Prague) - BcA.

2017-2023 - Academy of Arts, Architecture and Design - Studio of Painting, Jiří Černický and Michal Novotný (UMPRUM, Prague)

2019 - represented by DSC Gallery in the Czech Republic

  • Dante Daniel Hartl
  • Instagram